תקנון שימוש

קבלת תנאי שימוש
שימוש באתר זה  על ידך - משתמש הקצה ("משתמש הקצה"), רכישת מוצרים באתר, הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן,
במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד מציאון ליין, האתר, בעלי האתר, מנהלי העסק, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מציאון-ליין על פי תנאי השימוש.
רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את מציאון-ליין כלפי מבצעי הפעולות באתר.
מציאון-ליין שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השימוש באתר

1. כללי
1.1 האתר מופעל על ידי מציאון-ליין ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק בין השאר שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות.
1.2 אתר מציאון-ליין פועל כמתווך בין לקוחות לבין ספקי צד ג'. אין האתר אחראי על טיב המוצרים ו/או השילוח שלהם, האחריות הבלעדית הינה על הספק.
1.3 תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך - משתמש הקצה. על ידי שימוש באתר, אתה – משתמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.
1.4 זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.
1.5 משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת מציאון-ליין, וש- מציאון-לייןלא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות ב- מציאון-ליין וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות ב- מציאון-ליין, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את מציאון-ליין בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
1.6 ל- מציאון-לייןתהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. מציאון-ליין רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
1.7 אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.

2. נראות העסקאות באתר - כללי

2.1 תמונות/סרטוני וידאו המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינן מחיבות את האתר.

 

3. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

3.1 מציאון-לייןשומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.

3.2 כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יחול החל ממועד השינוי, השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משתמשי האתר, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז כאמור יחולו השינויים החל מיום פרסום ההודעה באתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים תיחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה.

3.3 אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות

מועדכן בשינויים בהם.

 

4. ציוד

4.1 משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד"), ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. מציאון-לייןלא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.

 

5. כללי התנהגות למשתמש הקצה

5.1 האתר הינו קניינה הפרטי של מציאון-ליין. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.

5.2 מציאון-לייןדורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.

5.3 משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא את זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של מציאון-לייןבכתב ומראש.

5.4 כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של מציאון-לייןמגבילה ו/או מונעת ו/או מפריעה למשתמש קצה אחר מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.

5.5 משתמש הקצה לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחריים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות ב- מציאון-ליין. האמור בסעיף 4 זה יחול לטובתה של מציאון-לייןו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מציאון-ליין.

 

6. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

6.1 כל דבר באתר הוא רכושה הקנייה הבלעדי של מציאון-לייןאו שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מ- מציאון-ליין, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

6.2 האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מ- מציאון-לייןאו מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פירסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מ- מציאון-ליין -(download) של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של מציאון-ליין המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של מציאון-ליין.

6.3 משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן ל- מציאון-לייןזכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק ל- מציאון-ליין את הזכות לערוך, לשכפל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 6 זה יחול לטובתה של מציאון-ליין וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מציאון-ליין.

 

7. היעדר אחריות

7.1 משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. מציאון-ליין, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינםמצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או שוברים שיסופקו באמצעות האתר.

7.2 מציאון-לייןאינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, שילוחם ו/או יבואם לארץ, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. 

7.3 בעת רכישתך באתר מציאון-ליין הינך מודע לכך שהמוצרים אותם תבחר להזמין אינם מאוחסנים אצל אתר מציאון-ליין אלא אצל ספקים צד ג’ אשר משלחים את המוצרים ממדינות שונות ישירות אל הלקוח וזמני המשלוח הממוצעים הינם 7 – 35 ימי עסקים. אין בסעיף זה או בכלל התחייבות של האתר לגבי זמני המשלוח הצפויים בפועל.

7.4 המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, שילוחם ו/או יבואם לארץ, טיבם, שמות היצרנים/ספקים וכיו''ב.

 

8. הגבלת אחריות

בשום מקרה, מציאון-לייןלא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.

9. בעת רכישה באתר, הזמנתך מגיעה לספק צד ג’ והוא אחראי על סיפוק הזמנתך. במידה ונתקלת בבעיה אשר אינך מצליח לפתור, אתה מוזמן ליצור איתנו קשר באימייל.

10. על אחריות הלקוח לוודא את עלויות המיסוי, המכס, המע”מ ועלויות אחרות אשר עליו לקחת בחשבון כאשר הוא מזמין מוצר לארץ מאתר מציאון-ליין שכן המוצרים נשלחים ישירות מחו”ל. המחיר המוצג באתר אינו כולל עלויות ייבוא אלו או אחרות ועל אחריות הלקוח בלבד לשכלל את כדאיות העסקה על פי החוקים הרלוונטיים לייבוא מוצרים במדינת ישראל. למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר רשות המיסים בכתובת: https://taxes.gov.il/Pages/HomePage.aspx

11. המוצרים עשויים להגיע עם לוגו שונה או ללא לוגו בכלל מהלוגו שמוצג בתמונה על פי זמינות המוצרים במלאי.

 

12. פרטיות

משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצ'ט ו/או כל תשתיות ההודעות, הממסרים והפוסטים באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו. מציאון-לייןאינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן מציאון-ליין מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם בחדרי הצ'ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה ל- מציאון-ליין את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.

 

13. הענקת רישיון

על ידי פרסום תקשורות באתר או דרכו, משתמש הקצה יהא כמי שנתן ל- מציאון-לייןרישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התקשורות לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או  טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.

 

14. שיפוי ושחרור

משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את מציאון-לייןואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.

 

15. ביטול הסכם זה

מציאון-לייןרשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות התניות סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ו- 12.

 

16. סימני מסחר

"מציאון-ליין" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "מציאון-ליין", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של נ.י שירותי מזון, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.

 

17. תוכן צדדים שלישיים

כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי מציאון-לייןול- מציאון-ליין לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

מציאון-ליין לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, מציאון-ליין לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.

 

18. משלוח הודעות על ידי מציאון-ליין ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה

על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, מציאון-ליין חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים לעידכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני ולמספרי הטלפון שמסרת ל- מציאון-ליין בכל שימוש באתר ו/או בעת פניה בכל נושא. הנך מאשר בזאת ל- מציאון-ליין ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים כאמור. כמו כן, מציאון-ליין עשויה (אך אינה חייבת) לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים אשר יתייחסו לעסקאות באזור גאוגרפי שבחרת או באזורים אחרים או עסקאות חופשות ושופינג. מציאון-ליין אף עשויה (אך אינה חייבת) לשלוח לך עדכונים ותזכורות בדבר עסקאות אחרות שיכולות לעניין אותך, הצעות לעסקאות מבוססות מיקום והודעות מערכת שונות. 

ככל שתבקש ש- מציאון-ליין תאפשר לך לבחור לקבל מ מציאון-ליין -או לבחור לחדול מלקבל מ מציאון-ליין -הודעות דואר אלקטרוני מסוגים מסוימים ו/או הודעות דואר אלקטרוני הרלוונטיות לאזורים גיאוגרפים מסוימים, הרי שהנך מודע לכך ומאשר בזאת כי על אף בחירתך כאמור, מציאון-ליין תהיה רשאית בכל עת לשלוח לך גם הודעות דואר אלקטרוני אשר אינן מהסוגים המסוימים ו/או אשר אינן רלוונטיות לאזורים הגיאוגרפים המסוימים כאמור, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של מציאון-ליין כפי שהיה מעת לעת. האמור אינו גורע מזכותך לחדול מקבלת כל הודעת דואר אלקטרוני מ- מציאון-ליין בהתאם לאמור בסעיף זה להלן ולהוראות כל דין.

באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של מציאון-ליין בכתובת הדואר האלקטרוני mezion.shop@gmail.com ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך ש- מציאון-ליין ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, מסרונים, תכתובת דואר אלקטרוני, הודעות דחף (push notifications), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

 

19. תשלום וקבלה

19.1 המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע''מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

19.2 קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.

19.3 חיוב הלקוח יתבצע על ידי מציאון-לייןוזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. 

במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל רכישתך, הרכישה לא תסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 24.6 להלן.

19.4 הנך מאשר בזאת שלא לשלוח אליך קבלה לאחר ביצוע הקניה, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני ככל שתבקש זאת ממרכז השירות של מציאון-ליין.

  

20. ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה

20.1 ביטול רכישה יעשה אך ורק אם המוצר לא הגיע לאחר 35 ימי העסקים כמפורט בסעיף 7.3 באמצעות פניה דרך שירות הלקוחות בווטסאפ או בדואר אלקטרוני יכלול את פרטי הרוכש ומספר הזמנה.

20.2 במקרה שמוצר הגיע תקול או פגום למשתמש הקצה אפשרות לפתוח פנייה בווטסאפ או בדואר האלקטרוני בצירוף פרטי הרכישה ותמונות המעידות על פגימות המוצר/ סרטון. הפנייה תיבחן ע"י הנהלת האתר והספק ובהתאם לכך אם ימצא שאכן ישנו פגם שלא נובע משימוש סביר משתמש הקצה עשוי לקבל החזר בהתאם.

20.3 בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול מציאון-לייןעל ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'').

20.4 תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

20.5 זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995; לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מן האמור בתקנות 2 ו- 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010.

21. ביטול עסקה על ידי משתמש קצה (כפוף לתנאי חוק הגנת הצרכן)

21.1 ביטול רכישה יעשה באמצעות פניה דרך שירות הלקוחות בווטסאפ או באמצעות דואר אלקטרוני, יכלול את פרטי הרוכש ומספר ההזמנה.

21.2 בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול מציאון-ליין על ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'').

21.3 תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

21.4 במקרה של גבייה של דמי ביטול מחברת האשראי ייתכן שתיגבה עמלה על משתמש הקצה, אותה גובה חברת האשראי, וזאת בהתאם לחוק דמי ביטול – “במקרה שהעסקה נעשתה בכרטיס אשראי, והעוסק הוכיח לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה שבוטלה, באפשרות העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.”

ניתן לקרוא עוד בקישור המצורף.

 

22. אספקת המוצרים

22.1 אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה לגבי המוצר/שירות באתר.

22.2 זמני אספקה ומלאי:

זמני אספקת המוצרים הינם צפי משוער בלבד לקבלת המשלוח בבית הלקוח. על אף המאמצים לספק את המוצרים ו/או השירותים במועד, מובהר כי יתכנו עיכובים בזמני אספקת המשלוחים. מועד האספקה הינו בהתאם לתנאים ומדיניות המשלוחים של חברת המשלוחים.

זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים המופיעים במודעת העסקה נמנים בימי עסקים – אשר אינם כוללים את יום ביצוע ההזמנה. ככלל ימי עסקים הינם ימי עבודה החלים בימים א' עד ה', ואינם כוללים את יום ביצוע ההזמנה, יום שישי, יום שבת, ימי שבתון, ערבי חג, ימי חג, ימי חול המועד, אסרו חג, ימי אבל לאומיים, תענית וצום.

החברה לא תישא באחריות מכל סיבה בקשר עם עיכובים באספקת מוצרים ו/או שירותים המסופקים על ידי חברת שליחויות ו/או במקרים אשר אינם בשליטת החברה, בין היתר, בשל כוח עליון, השבתה, שביתה, עיצומים, תקלות, שיבושים, עיכובים, אסון טבע, סגר בהוראת ממשלה, מגיפה וכיו"ב.

אספקת המוצרים ו/או השירותים מותנים במלאי.

בכל מקרה של סתירה בין מסמך מדיניות זה לבין מודעות העסקה באתר מציאון-ליין, יגבר האמור במודעת העסקה המפורסמת באתר מציאון-ליין.  

23. ביטול עסקה על ידי מציאון-ליין : מציאון-לייןו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

23.1 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

23.2 אם ארעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

23.3 במקרה של כח עליון, פעילות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת מציאון-ליין את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

23.4 במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית מציאון-לייןלבטל את הרכישה הספציפית.

23.5 בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו. 

23.6 מציאון-ליין רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.

 

24. שונות

24.1 כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.

24.2 כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.

24.3 הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

24.4 שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי מציאון-ליין לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של מציאון-ליין לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

24.5 בעת רכישה באתר הלקוח מבין ומאשר כי האתר ׳מציאון-ליין׳ או האתרים שמופעלים על ידיו אינם צד בכל מחלוקת משפטית, חוקית או אחרת בין הלקוח לספק צד ג׳ אשר סיפק את המוצר בפועל. אתר מציאון-ליין וכל הנכסים המופעלים על ידיו באמצעים דיגיטליים מהווים פלטפורמה להעברת תשלום וחיבור בין הלקוח לבין הספק ממנו נרכש המוצר. בכל עניין משפטי, ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר לקבלת פרטי הספק ממנו נרכש המוצר על ידי הלקוח.

24.6 הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט במחוז צפון המוסמך לפי העניין.

24.7 חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

25. טל.ח